Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te verwerken. Dat is ook onze plicht. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy en waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Als u contact heeft met onze gemeente, dan vragen wij vaak om uw persoonsgegevens. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid om met uw gegevens en hebben uitgebreide maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen als dat nodig is en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens per 25 mei 2018 vervangt, heeft u als inwoner meer rechten en de gemeente heeft meer verantwoordingsplichten.

Rechten van inwoners (burgers/betrokkenen)

Recht op inzage
U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente en deze gegevens in te zien.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens digitaal te ontvangen die de gemeente van u heeft, of om deze rechtstreeks aan een andere organisatie door te laten geven. Dit noemen we ook wel ‘recht op dataportabiliteit’.

Recht op correctie en aanvulling
U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen wanneer deze niet correct zijn. Eventuele professionele meningen of conclusies hoeft de gemeente niet aan te passen; wel moeten wij uw mening aan uw dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens beperkt te verwerken. Dit geldt niet voor gegevens ten behoeve van partijen waaraan de gemeente wettelijk verplicht is gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst, Justitie, gerechtsdeurwaarders en de Basisregistratie Personen (BRP).

Recht op vergetelheid
In een aantal gevallen kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gemeente uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. Elk verzoek hiertoe zal de gemeente zorgvuldig toetsen aan de wetgeving. Sommige gegevens mogen wij namelijk niet verwijderen, omdat wij ze gebruiken voor wettelijke taken.

Recht op menselijke blik bij besluiten
De AVG beschermt u tegen besluiten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde processen worden gemaakt. Daaraan voldoet de gemeente Neder-Betuwe; er worden geen besluiten op basis van geautomatiseerde processen genomen, alle besluiten worden door medewerkers genomen.

Recht om bezwaar te maken
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente toetst uw bezwaar dan aan de wetgeving.

Wilt u een beroep doen op een van deze rechten? Dan kunt u een verzoek indienen via onze website, aan de balie in het gemeentehuis, bij het kernpunt of per post. Om digitaal een verzoek in te dienen, kunt u hier inloggen met DigiD. Indien u aan de balie een verzoek wilt doen, vergeet dan niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als u per post een verzoek wilt indienen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Het formulier voor het indienen van uw verzoek per post kunt u hier downloaden.

Verantwoordelijkheden van de gemeente

Wat doet de gemeente met uw gegevens?
Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, dan hebben wij in de meeste gevallen persoonsgegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, bij een bezoek aan de gemeente, telefonisch of per brief. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en dergelijke.

Uw gegevens gebruiken we alleen voor het vooraf vastgestelde doel. De gegevens die we van u krijgen, bijvoorbeeld voor uw paspoort, gebruiken we nergens anders voor, zonder dat u daarvoor specifiek toestemming voor heeft gegeven. Ook gebruiken we deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, waar en hoe lang wij die persoonsgegevens opslaan en met welke partijen wij die (moeten) delen, hebben wij opgenomen in een overzicht: het zogenaamde verwerkingsregister. Dit kunt u op aanvraag inzien.

Delen met derden
Uw persoonsgegevens verstrekken we uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer, voor bepaalde zorgtaken en voor het uitvoeren van de Participatiewet. Als andere organisaties uw persoonsgegevens nodig hebben om opdrachten van ons uit te voeren, dan sluiten we met hen overeenkomsten af om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Stukken insturen naar de gemeenteraad
Indien u stukken instuurt voor de gemeenteraad, dan zijn deze ook direct openbaar. Houdt u er rekening mee dat mogelijk privacygevoelige zaken gepubliceerd worden. Als u een stuk opstelt voor de gemeenteraad, dan is het dus raadzaam om bij het opstellen ervan hier al rekening mee te houden.

Film- en geluidsopnamen en foto’s
Buiten bij het gemeentehuis hangen camera’s. Daarnaast hangen er camera’s bij en in de gemeentelijke sporthal. Deze camera’s zijn geplaatst voor uw en onze veiligheid. Alleen als er een incident is geweest worden de beelden door bevoegde medewerkers teruggekeken en zo lang bewaard als nodig is voor de afhandeling van het incident. Alle andere beelden worden na vier weken vernietigd.

Bij openbare raadsvergaderingen maken wij geluidsopnamen in plaats van schriftelijke verslagen achteraf. Deze geluidsregistraties van de openbare raadsvergadering zijn live te horen en ook later terug te beluisteren op neder-betuwe.notubiz.nl en worden niet vernietigd. Dit is wettelijk zo bepaald.

Incidenteel maken wij foto’s of is er pers aanwezig die soms foto- of filmbeelden maakt. Wij vragen dan tevoren toestemming hiervoor aan de aanwezigen.

Gegevens over uw websitebezoek
Wij verzamelen geanonimiseerde gegevens over uw websitebezoek (‘cookies’), bijvoorbeeld welke pagina’s u bekijkt en hoe lang u op de site bent geweest. Deze bezoekgegevens verzamelen we uitsluitend voor intern gebruik om onze website te verbeteren; ze zijn nooit te herleiden tot u als persoon. U kunt als u wilt deze cookies uitzetten.

Als u een webformulier invult, dan vragen wij om uw persoonsgegevens hierop in te vullen. Deze formulieren zijn beveiligd en alleen de betrokken medewerkers krijgen uw gegevens te zien. De ingevulde formulieren bewaren wij in een apart systeem en staan dus niet op de website.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente Neder-Betuwe, dan kunt u die stellen via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.

Als u het idee heeft dat de gemeente uw privacy niet goed heeft geborgd, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Neder-Betuwe, bereikbaar via het algemene nummer 14 0488 of via privacy@nederbetuwe.nl. De FG heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente en houdt toezicht op de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens door de gemeente. De FG is ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor algemene informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar een overzicht van recente activiteiten en hoogtepunten, samen met een selectie van aankomende activiteiten die extra aandacht verdienen.